Wydawca treści Wydawca treści

ZASOBY LEŚNE

W naszym nadleśnictwie wyodrębniono 8 typów siedliskowych: 5 dla terenów górskich i 3 dla wyżynnych. żyzne siedliska lasowe zajmują ok. 85% całkowitej powierzchni drzewostanów, z czym wiąże się duży udział odnowień naturalnych.

Głównymi gatunkami lasotwórczymi są: świerk, buk, modrzew, jawor. W ramach przywracania jodły do lasów sudeckich, systematycznie zwiększamy udział tego gatunku w zakładanych uprawach.

Roczne zadania gospodarcze:

- odnowienia - 115 ha,

- czyszczenia wczesne - 75 ha,

- czyszczenia późne - 110 ha,

- trzebieże II klasy wieku - 110 ha,

- plan pozyskania grubizny - ok. 70 tys. m3

Baza nasienna: cztery wyłączone drzewo­stany nasienne (Św, Bk, Dg), 250ha drzewostanów nasiennych gospodarczych, 30 drzew doborowych (Dg), 20 drzew zachowawczych (Jd) oraz plantacja nasienna z drzew zachowawczych (Jd).