Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w w/w planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje ten plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,645 mld m sześć. drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Nadleśnictwo Jugów prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni ok 9,75 tys. ha i pozyskuje rocznie ok. 71,50 tys. m sześc. drewna.

Rozmiar pozyskania wynika ze stosowania cięć pielęgnacyjnych (w lasach młodszych), cięć rębnych (w lasach dojrzałych do wyrębu) oraz cięć przygodnych będących następstwem nieprzewidzianych sytuacji (np. klęski żywiołowej). Większość pozyskania stanowi drewno drzew iglastych, głównie świerk i w mniejszym udziale modrzew, sosna. Z gatunków liściastych pozyskuje się głównie buka, brzozę, jawora oraz dęba.

 

Od 1 stycznia 2021 roku Nadleśnictwo Jugów prowadzi użytkowanie lasu w oparciu o  Plan Urządzenia Lasu opracowany na lata 2021-2030.


Średnioroczny etat użytkowania wynosi 71,60 tys.m3. w tym:

  • użytki rębne  - 51,00 tys.m3,
  • użytki przedrębne  -20,60 tys.m3.

Średnioroczny etat powierzchniowy cięć pielęgnacyjnych wynosi :

  • czyszczenia późne – 238,54 ha,
  • trzebieże wczesne – 82,92 ha,
  • trzebieże późne – 261,21 ha.

Głównym sposobem gospodarowania w użytkach rębnych jest rębnia stopniowa i gniazdowa, z wykorzystaniem odnowień naturalnych, a także w mniejszym stopniu rębnia częściowa. Stosowanie rębni I (zupełnych) spowodowane jest występowaniem uszkodzeń drzewostanu spowodowanych przez okiść, wiatr i gradacje szkodników wtórnych.

 

Drewno pozyskane na terenie Nadleśnictwa Jugów trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli oraz mniejszych zakłady stolarskich. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych, a także trafia do elektrowni, w których wykorzystuje się je jako odnawialne źródło do produkcji  energii elektrycznej.