Wydawca treści Wydawca treści

Plan urządzenia lasu

Głównym zadaniem urządzenia gospodarstwa leśnego, czyli urządzenia lasów, jest rozplanowanie czynności gospodarczych zapewniających przestrzenny i czasowy porządek w lesie.  Porządek w lesie znajduje swój wyraz w możliwości wykonywania czynności gospodarczych w odpowiednim miejscu, czasie i rozmiarze.

 

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictwa na okres 10 lat. Plany są wykonywane przez specjalistyczne jednostki, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, a następnie po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane przez Ministra właściwego do spraw środowiska.

 

Plany urządzenia lasu są sporządzane zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz trwale zrównoważonej gospodarki leśnej z odpowiednim uwzględnieniem oczekiwań społecznych w sprawie ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody.

 

Urządzanie lasu rozpoczyna się od inwentaryzacji i oceny stanu lasu, określany jest jego obszar oraz wielkości zawartego w nim majątku. Powierzchnia zostaje podzielana na oddziały /ok. 25 ha/ Następnie wykonywany jest opis siedlisk, drzewostanów i powierzchni nieleśnych oraz pomiar. Uzyskane dane służą do określenia zakresu zadań do wykonania. W pracach tych stosuje się najnowsze osiągnięcia techniki. Wykorzystywana jest leśna mapa numeryczna /LMN/ będąca częścią systemu informacji przestrzennej /GIS/.

 

Plan urządzenia lasu zawiera m.in.:

  • opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
  • analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
  • program ochrony przyrody,
  • określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnowaniem i ochroną lasu, gospodarką łowiecką oraz potrzebami w zakresie infrastruktury technicznej.

Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.

Obowiązujący dla naszego nadleśnictwa plan urządzenia lasu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej