Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy nie stanowiące własności Skarbu państwa zajmują ok. 17 proc. lasów w Polsce.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach:

Art. 5.

1. Nadzór nad gospodarką leśną sprawują:

2) starosta – w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

3. Starosta może, w drodze porozumienia, powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczemu Lasów Państwowych, zwanemu dalej „nadleśniczym”.

 

Nadleśnictwo Jugów nie ma powierzonego prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi.