Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Definicja HCVF (High Conservation Value Forests) lasy o wysokich walorach kulturowo przyrodniczych o szczególnym znaczeniu dla tradycji i tożsamości kulturowej lokalnych społeczności. Przesłanką wyznaczenia lasów HCVF jest umożliwienie lokalnym organizacjom i samorządom wpływu na sposób prowadzenia gospodarki leśnej  w tych lasach w celu wdrożenia najlepszych, przyjaznych metod działania dla zachowania spełnianej przez nie funkcji. Postępowanie to odnosi się jedynie do fragmentów wydzieleń leśnych, na których występuje dana osobliwość. W celu uniknięcia wszelkich zagrożeń mogących obniżyć ich wartość kulturowo - przyrodniczą fragmenty HCVF zostaną objęte monitoringiem.

Na terenie nadleśnictwa występują lasy o szczególnych wartościach (HCVF):

1. Obszary chronione w parkach krajobrazowych (1.1.2)

2. Kompleksy leśne - funkcja krajobrazowa (2.1)

3. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące (3.1)

4. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy (3.2)

5. Lasy wodochronne (4.1)

6. Lasy glebochronne (4.2)

Pracownicy terenowi prowadzą monitoring tych lasów, aby ich stan się nie pogarszał, a wręcz ulegał polepszeniu. Wszystkie zabiegi gospodarcze oraz stan powierzchni są aktualizowane na bieżąco

Monitoring w lasach HCVF: pobierz

Ekosystemy referencyjne

Za ekosystemy referencyjne zgodnie ze standardem FSC uznaje się  fragmenty powierzchni leśnych i nieleśnych o wielkości umożliwiającej niezakłócony przebieg podstawowych procesów dynamiki ekosystemu, reprezentatywny dla określonego typu ekosystemu leśnego (np. dla pewnego zespołu leśnego bądź typu siedliskowego lasu) w określonych warunkach geograficznych (np. w mezoregionie przyrodniczo-leśnym), wyłączony z użytkowania i zabiegów hodowlano-pielęgnacyjnych w celu uzyskania punktu odniesienia do porównania przyrodniczych efektów gospodarki leśnej z efektami przebiegu spontanicznych procesów przyrodniczych, np. procesów fluktuacji i spontanicznej regeneracji fitocenozy.

Mapa ekosystemów referencyjnych Nadleśnictwa Jugów

Mapa powierzchni ochronnych Nadleśnictwa Jugów

Informacje na temat lasów HCVF oraz ekosystemów reprezentatywnych znajdują się również na stronie: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-jugow/ochrona-przyrody

 

Wykaz ekosystemów referencyjnych: - pobierz