Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa

Podstawową zasadą gospodarki leśnej jest dążenie do zachowania trwałości lasów, powiększania zasobów leśnych i ciągłości ich użytkowania. Lasy w górach mają szczególny wpływ na kształtowanie klimatu, skład atmosfery, regulację obiegu wody, przeciwdziałanie powodziom, lawinom i osuwiskom, ochronę gleb przed erozją oraz krajobraz.

Powierzchnia gruntów zarządzanych przez nadleśnictwo to blisko 10 tys. hektarów. Obszar ten jest podzielony na 10 leśnictw. Inne jednostki to: szkółka leśna, i leśnictwo łowieckie.

Lasy nadleśnictwa Jugów są bogate pod względem gatunkowym. Większość powierzchni porastają lasy wielogatunkowe, składające się ze świerka i buka z domieszką modrzewia, dęba, jaworu, jesionu, brzozy i sosny. W wyższych partiach, grzbietowych występuje bór świerkowy, na zboczach mamy stanowiska kwaśnej buczyny, oraz żyzną buczynę sudecką o bogatym podszycie i runie. Wzdłuż potoków rozwinął się podgórski łęg jesionowy, gdzie dominuje jesion z udziałem klonu, olszy i wiązu. Lasy rosną przeważnie na glebach żyznych, dających dobre warunki dla hodowli drzewostanów mieszanych. Całość lasów nadleśnictwa uznano lasami ochronnymi, w kategoriach: wodochronne, glebochronne, ujęcia wodne i źródła, lasy w miastach.

W ramach programu przywracania jodły w Sudety, zwiększamy systematycznie udział tego gatunku w zakładanych uprawach, a także założyliśmy plantację nasienną jodeł zachowawczych na powierzchni 8 ha.