Wydawca treści Wydawca treści

NATURA 2000

Na terenie Nadleśnictwa utworzono 3 obszary Natura 2000. Największą powierzchnię zajmuje: „Ostoja Nietoperzy Gór Sowich”.

Ostoja Nietoperzy Gór Sowich

Powierzchnia: 21324,9 ha w tym na terenie nadleśnictwa - 4261,50 ha
Kod obszaru: PLH020071

Położenie : Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, na terenie gmin Bielawa, Pieszyce, Dzierżoniów, Kłodzko, Nowa Ruda, Świdnica, Jedlina Zdrój, Głuszyca, Walim i Stoszowice

Opis obszaru: Zawiera 16 cennych obiektów - miejsc zimowania nietoperzy w Górach Sowich. Obszar obejmuje także siedliska przyrodnicze, m. in. kompleks cennych łąk Glinno-Zagórze i wyspowe stanowisko boru górnoreglowego na Wielkiej Sowie, oraz rozproszone płaty innych siedlisk - tak wyznaczone granice obejmują również obszar żerowiskowy dla kolonii rozrodczej nietoperzy.

Szata roślinna: Na obszarze występuje 9 siedlisk ujętych w w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, z których największe znaczenie mają niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie.

Zwierzęta: Na terenie obszaru stwierdzono 3 gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

  • nocek duży - Myotis myotis
  • mopek - Barbastella barbastellum
  • nocek Bechsteina - Myotis bechsteini

Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa 

Powierzchnia 330.7 ha. w tym na terenie nadleśnictwa - 112,49 ha
Kod obszaru: PLH020043
Częścią obszaru o dużej wartości przyrodniczej jest meandrująca rzeka

Położenie obszaru: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie wałbrzyskim, obejmuje głęboki wąwóz Nysy Kłodzkiej, położony na północ od Kłodzka, pomiędzy Młynowem i Opolnicą.

Opis obszaru: Strome stoki o nachyleniu 30-60% wznoszą się do 60 m nad korytem rzeki. Zbocza pokryte są gęstymi, naturalnymi lasami, natomiast w dolinie rzecznej znajdują się łąki, pastwiska, zarośla wierzbowe oraz lasy łęgowe. W sąsiedztwie obszaru znajdują się trzy niewielkie wsie (Młynów, Podtynie i Morzyszów), ale wpływ człowieka na obszar jest niewielki i sporadyczny.

Szata roślinna: Siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG zajmują blisko 75% obszaru. Wśród nich najistotniejsze są naturalne lasy pokrywające skaliste zbocza - występują tu zarówno dobrze zachowane klonowo-lipowe lasy zboczowe (Aceri-Tilietum z chronionymi i górskimi gatunkami roślin) jak i ciepłolubne grądy z kostrzewą bladą Festuca pallens, lepnicą zwisłą Silene nutans i zanokcicą północną Asplenium septentrionale. Częścią obszaru o dużej wartości przyrodniczej jest meandrująca rzeka z pionierską roślinnością żwirowisk, zaroślami wierzbowymi z pojedynczymi starymi wierzbami oraz ekstensywnie użytkowanymi łąkami kośnymi.

Zwierzęta: W lasach stokowych i grądach żerują mopki Barbastella barbastellus i nocki duże Myotis myotis, a nad Nysą Kłodzką zamieszkuje wydra Lutra lutra. Skrzydła doliny zajmują grądy, z bogatymi populacjami salamandry plamistej Salamandra salamandra.

Sudety Wałbrzysko - Kamiennogórskie

Powierzchnia - 31571,10 ha w tym na terenie nadleśnictwa - 58,30 ha

kod obszaru - PLB020010

Położenie obszaru: województwo dolnośląskie na terenie gmin: Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Głuszyca,  Jedlina-Zdrój, Kamienna Góra, Lubawka, Mieroszów, Nowa Ruda, Stare Bogaczowice, Szczawno-Zdrój i Wałbrzych.

Opis obszaru: obszar znajduje się w obrębie tzw. depresji śródsudeckiej i obejmuje Góry Kamienne, Góry Wałbrzyskie, Zawory i część Wzgórz Bramy Lubawskiej oraz wcinające się pomiędzy nimi Kotlinę Kamiennogórską i Obniżenie Ścinawki.

Szata roślinna: w krajobrazie tego obszaru przeważają rozległe obszary bardzo ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk, przy mniejszym udziale gruntów ornych. W wyniku sąsiedztwa licznych ośrodków przemysłowych lasy zostały silnie zmienione w wyniku intensywnej eksploatacji, jednak na znacznych obszarach zachowały się cenne jaworzyny, kwaśne i żyzne buczyny górskie, podgórskie łęgi olszowo-jesionowe oraz fragmenty borów bagiennych. Istotny jest również znaczny udział wychodni i osuwisk skalnych oraz licznych niewielkich zbiorników wodnych. Ze względu na znaczne walory krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe region ten powinien rozwijać się w kierunku agroturystyki i nieszkodliwych dla przyrody form turystyki.

Zwierzęta:  Bocian czarny, Bocian biały, Trzmielojad, Kania czarna, Błotniak stawowy,Sokół wędrowny, Jarząbek, Kropiatka, Derkacz, Żuraw, Puchacz, Sóweczka, Włochatka, Zimorodek, Dzięcioł zielonosiwy, Dzięcioł czarny, Dzięcioł średni, Lerka, Jarzębiatka, Muchołówka mała, Muchołówka białoszyja, Gąsiorek, Ortolan, Czeczotka, Perkozek, Perkoz dwuczuby, Łabędź niemy, Cyraneczka, Czernica, Jastrząb, Krogulec, Pustułka, Kobuz, Przepiórka, Wodnik, Kokoszka, Łyska, Czajka, Kszyk, Słonka, Siniak, Turkawka, Krętogłów, Brzegówka, Świerszczak, Strumieniówka, Trzcinniczek, Srokosz, Dziwonia