Wydawca treści Wydawca treści

NATURA 2000

Na terenie Nadleśnictwa utworzono 3 obszary Natura 2000. Największą powierzchnię zajmuje: „Ostoja Nietoperzy Gór Sowich”.

Ostoja Nietoperzy Gór Sowich

Powierzchnia: 21324,9 ha w tym na terenie nadleśnictwa - 4261,50 ha
Kod obszaru: PLH020071

Położenie : Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, na terenie gmin Bielawa, Pieszyce, Dzierżoniów, Kłodzko, Nowa Ruda, Świdnica, Jedlina Zdrój, Głuszyca, Walim i Stoszowice

Opis obszaru: Zawiera 16 cennych obiektów - miejsc zimowania nietoperzy w Górach Sowich. Obszar obejmuje także siedliska przyrodnicze, m. in. kompleks cennych łąk Glinno-Zagórze i wyspowe stanowisko boru górnoreglowego na Wielkiej Sowie, oraz rozproszone płaty innych siedlisk - tak wyznaczone granice obejmują również obszar żerowiskowy dla kolonii rozrodczej nietoperzy.

Szata roślinna: Na obszarze występuje 9 siedlisk ujętych w w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, z których największe znaczenie mają niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie.

Zwierzęta: Na terenie obszaru stwierdzono 3 gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

 • nocek duży - Myotis myotis
 • mopek - Barbastella barbastellum
 • nocek Bechsteina - Myotis bechsteini

Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa 

Powierzchnia 330.7 ha. w tym na terenie nadleśnictwa - 112,49 ha
Kod obszaru: PLH020043
Częścią obszaru o dużej wartości przyrodniczej jest meandrująca rzeka

Położenie obszaru: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie wałbrzyskim, obejmuje głęboki wąwóz Nysy Kłodzkiej, położony na północ od Kłodzka, pomiędzy Młynowem i Opolnicą.

Opis obszaru: Strome stoki o nachyleniu 30-60% wznoszą się do 60 m nad korytem rzeki. Zbocza pokryte są gęstymi, naturalnymi lasami, natomiast w dolinie rzecznej znajdują się łąki, pastwiska, zarośla wierzbowe oraz lasy łęgowe. W sąsiedztwie obszaru znajdują się trzy niewielkie wsie (Młynów, Podtynie i Morzyszów), ale wpływ człowieka na obszar jest niewielki i sporadyczny.

Szata roślinna: Siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG zajmują blisko 75% obszaru. Wśród nich najistotniejsze są naturalne lasy pokrywające skaliste zbocza - występują tu zarówno dobrze zachowane klonowo-lipowe lasy zboczowe (Aceri-Tilietum z chronionymi i górskimi gatunkami roślin) jak i ciepłolubne grądy z kostrzewą bladą Festuca pallens, lepnicą zwisłą Silene nutans i zanokcicą północną Asplenium septentrionale. Częścią obszaru o dużej wartości przyrodniczej jest meandrująca rzeka z pionierską roślinnością żwirowisk, zaroślami wierzbowymi z pojedynczymi starymi wierzbami oraz ekstensywnie użytkowanymi łąkami kośnymi.

Zwierzęta: W lasach stokowych i grądach żerują mopki Barbastella barbastellus i nocki duże Myotis myotis, a nad Nysą Kłodzką zamieszkuje wydra Lutra lutra. Skrzydła doliny zajmują grądy, z bogatymi populacjami salamandry plamistej Salamandra salamandra.

Sudety Wałbrzysko - Kamiennogórskie

Powierzchnia - 31571,10 ha w tym na terenie nadleśnictwa - 58,30 ha

kod obszaru - PLB020010

Położenie obszaru: województwo dolnośląskie na terenie gmin: Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Głuszyca,  Jedlina-Zdrój, Kamienna Góra, Lubawka, Mieroszów, Nowa Ruda, Stare Bogaczowice, Szczawno-Zdrój i Wałbrzych.

Opis obszaru: obszar znajduje się w obrębie tzw. depresji śródsudeckiej i obejmuje Góry Kamienne, Góry Wałbrzyskie, Zawory i część Wzgórz Bramy Lubawskiej oraz wcinające się pomiędzy nimi Kotlinę Kamiennogórską i Obniżenie Ścinawki.

Szata roślinna: w krajobrazie tego obszaru przeważają rozległe obszary bardzo ekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk, przy mniejszym udziale gruntów ornych. W wyniku sąsiedztwa licznych ośrodków przemysłowych lasy zostały silnie zmienione w wyniku intensywnej eksploatacji, jednak na znacznych obszarach zachowały się cenne jaworzyny, kwaśne i żyzne buczyny górskie, podgórskie łęgi olszowo-jesionowe oraz fragmenty borów bagiennych. Istotny jest również znaczny udział wychodni i osuwisk skalnych oraz licznych niewielkich zbiorników wodnych. Ze względu na znaczne walory krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe region ten powinien rozwijać się w kierunku agroturystyki i nieszkodliwych dla przyrody form turystyki.

Zwierzęta:  Bocian czarny, Bocian biały, Trzmielojad, Kania czarna, Błotniak stawowy,Sokół wędrowny, Jarząbek, Kropiatka, Derkacz, Żuraw, Puchacz, Sóweczka, Włochatka, Zimorodek, Dzięcioł zielonosiwy, Dzięcioł czarny, Dzięcioł średni, Lerka, Jarzębiatka, Muchołówka mała, Muchołówka białoszyja, Gąsiorek, Ortolan, Czeczotka, Perkozek, Perkoz dwuczuby, Łabędź niemy, Cyraneczka, Czernica, Jastrząb, Krogulec, Pustułka, Kobuz, Przepiórka, Wodnik, Kokoszka, Łyska, Czajka, Kszyk, Słonka, Siniak, Turkawka, Krętogłów, Brzegówka, Świerszczak, Strumieniówka, Trzcinniczek, Srokosz, Dziwonia


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Mała Retencja Górska lata 2014-2020

Mała Retencja Górska lata 2014-2020

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w górskich ekosystemach leśnych. Podjęte działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań dotyczących zabezpieczenia lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach górskich.

Cele uzupełniające:

 • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
 • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. Monitoring będzie obejmował również kontynuację monitoringu wykonanego w ramach projektu małej retencji górskiej zrealizowanego w ramach POIiŚ 2007-2013, co pozwoli na uzyskanie cennych danych z wielolecia.

Nadleśnictwa zaangażowane w realizację projektu będą realizować inwestycje związane z:

 • budową, przebudową lub odbudową zbiorników małej retencji i zbiorników suchych;
 • budową, przebudową lub odbudową małych urządzeń piętrzących (zastawki, małe progi, przetamowania) na kanałach i rowach w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych, przywracania funkcji obszarów mokradłowych i ich ochrony oraz odtwarzanie terenów zalewowych;
 • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów);
 • zabudową przeciwerozyjną dróg, szlaków zrywkowych oraz zabezpieczenie obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej związanej z gwałtownymi opadami i spływami wód (m.in. wodospusty, płotki drewniane, kaszyce, narzut kamienny).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji. Wybierane technologie mają nie pogarszać naturalnego środowiska przyrodniczego, preferuje się materiały naturalne.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 400 tys. m³ wody.

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 265 950 932,22 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 198 210 514,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 168 478 936,90 zł

Część realizowana przez Nadleśnictwo Jugów:

 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  w trybie przetargu nieograniczonego znak   
  Zr.270.02.2017 pn.:

„Nadzór inwestorski wraz z przygotowaniem programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji małej retencji wodnej na terenie Nadleśnictwa Jugów”.

            Umowa nr Zr.082.01/2017  zawarta w dniu 27.09.2017r.

          Wartość umowy: 104 550,00 złotych brutto.

 

 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  w trybie przetargu nieograniczonego znak   
  Zr.082.05.2018 pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych, pełnienie nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:

"Odtworzenie i budowa 3 kpl.  zbiorników retencyjnych oraz zabudowa szlaku zrywkowego w leśnictwach: Zdrojowisko, Kalenica i Świerki ”,

 

Część nr 1. - „Leśnictwo Zdrojowisko - odtworzenie zbiorników w układzie kaskadowym składających się z 3 zbiorników, pow. 3690 m2, obj. 3106 m3 ”.

        Umowa nr ZG.271.02.2019.Zr  zawarta w dniu 22.03.2019r. Zr

        Aneksy:

        nr ZG.271.02.1.19.Zr z dnia 30.10.2019 r.

        nr ZG.271.02.2.19.Zr z dnia 30.04.2020 r.

        Wartość umowy: 376 933,50 złotych brutto.

                                  

Część nr 2. - „Leśnictwo  Kalenica - odtworzenie zbiorników w układzie kaskadowym składający się z 2 zbiorników o minimalnej pow. 1090 m2 i obj. 1068 m3 ”.

        Umowa nr ZG.271.03.2019.Zr  zawarta w dniu 22.03.2019 r.

        Aneksy:

        nr ZG.271.03.1.19.Zr z dnia 31.12.2019 r.

        nr ZG.271.03.2.19.Zr z dnia 30.06.2020 r.

        Wartość umowy: 285 500,00 złotych brutto.

 

Część nr 3. - Leśnictwo  Świerki – obudowa zbiorników w układzie paciorkowym składający się z 2 zbiorników o minimalnej pow. 2890 m2 i obj. 2484 m3 ”.

           Umowa nr ZG.271.04.2019.Zr  zawarta w dniu 22.03.2019r.

Aneksy:

nr ZG.271.04.1.19.Zr z dnia 31.12.2019 r.

nr ZG.271.04.2.19.Zr z dnia 30.04.2020 r.

nr ZG.271.04.3.19.Zr z dnia 27.01.2021 r.

Wartość umowy: 354 000,00 złotych brutto.

 

Część nr 4. - „Leśnictwo Świerki - zabudowa przeciwerozyjna szlaku zrywkowego długości 1600 mb, w skład zadania wchodzi: zabudowanie minimum 50szt. wodospustów drewnianych oraz dołów chłonnych oraz bród kaszycowo-kamienny  wraz z umocnieniem brzegów”.

            Umowa nr ZG.271.05.2019.Zr  zawarta w dniu 22.03.2019 r.

           Aneks, nr ZG.271.05.1.2019.Zr z dnia 30.10.2019 r.

           Wartość umowy: 116 062,80 złotych brutto.

 

Łączna wartość umów (1+2): 1 237  046,30 złotych brutto.

Planowany całkowity koszt wydatków kwalifikowanych:   1 005 729,00 złotych netto.

Źródłem finansowania projektów są fundusze UE oraz środki własne Lasów Państwowych.

Podręcznik wdrażania projektów -  Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji

i przeciwdziałania erozji wodnej:

część I >> pobierz

część II >> pobierz